Ursprungsinformation av Shells produkter

Ursprungsinformation blir viktigare för allt fler personer. När det gäller det vi äter har de flesta svenskar idag koll på vilket land produkterna kommer ifrån. Ökad kunskap och efterfråga bidrar till en positiv utveckling på marknaden.

Shell var tillsammans med sitt ägarbolag St1 först i branschen med att visa på ursprungsland för våra produkter. Vi driver på för att flytta fram gränserna och utvecklingen mot förnybara bränslen. Vår vision är tydlig, vi ska vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Det innebär att vi succesivt ökar andelen bioprodukter och att vi långsiktigt har som mål att avskaffa de fossila produkterna helt och hållet.

Det finns många sätt att ge ursprungsinformation. Regering och riksdag har en pågående utredning som syftar till en gemensam standard för att visa på ursprungsinformation. Det finns många utmaningar med detta på en internationell marknad, både avseende fossila- och bioprodukter. Vi är med och påverkar denna utredning via vår branschorganisation, SPBI.

I avvaktan på resultatet av utredningen visar vi likt tidigare år vår ursprungsinformation. Det innebär att du som kund kan se varifrån råoljan, drivmedel, drivmedelkomponenter samt bioprodukterna kommer ifrån som St1 köper in alternativt producerar och processar själva i raffinaderiet. Informationen gäller alltså allt inköpt bränsle, inte det exakta innehållet i varje enskild pump.

Var kommer produkterna ifrån?

När du väljer att vara kund hos Shell kan du också göra valet utifrån att du vet varifrån produkterna som tillverkas och köps in härstammar. Under 2016 var den övervägande delen av innehållet i Shells drivmedel importerad. Den största andelen ca 75 %, bestod av fossila bränslen, vilket innebär att råolja utgör grunden. Men till det finns i bensin, diesel och E85 också biodrivmedel som dels härstammar från växtriket och dels från restprodukter som är förnybara.

De biobränslen som finns i Shells drivmedel är bland andra etanol, som är huvudbeståndsdel i E85, men även finns låginblandad i standard bensin. Dessutom finns andra biokomponenter i bensin och diesel. ETBE finns i bensin för att höja oktantalet och tillverkas av etanol. I diesel finns HVO och FAME, där det senare exempelvis kan utvinnas ur rapsolja. Vår ägare, St1, köper också till viss del in färdiga produkter. För dessa produkter rapporteras som ursprungsland det land de köps från. Finland är ett exempel på land som St1 köper färdig produkt ifrån. Ursprunget till alla våra importerade råvaror under 2016:

Råolja och färdiga fossila produkters ursprungsland rapporteras ovan i röd färgskala. En asterisk* hänvisar till länder där vi köpt råolja. ** hänvisar till land där vi köpt både råolja och färdigköpt produkt. "B" hänvisar till bioprodukters ursprungsland och rapporteras i grön färgskala.

Alla länder och produkters ursprung och dess andel av St1s totala inköp fördelar sig så här:

Ca 75 % (volym) av totala produkterna är fossila.

Fördelning fossilt och förnybart

Vårt ihärdiga arbete att reducera andelen fossila produkter och öka de förnybara sker succesivt och för 2016 har vi gemensamt med vår ägare St1 ökad andelen biodrivmedel jämfört med 2015 med 9,5 % enheter. Det är en märkbar ökning. Vad som också är viktigt är att de bioprodukter som ersätter är långsiktigt hållbara och bidrar till fossil koldioxidreduktion.

En löpande utmaning när efterfrågan och krav på förnybara drivmedel ökar är tillgången av hållbara och godkända råvaror samt investeringar i tillverkningskapacitet.

Vår ursprungsinformation är ett av flera sätt att öka medvetenheten som bidrar till utvecklingen från fossilt till biodrivmedel och att få mer hållbara och klimateffektiva biodrivmedel. Resan mot fossilfria drivmedel har börjat och det är långt kvar till 100 %. Här krävs gemensamt arbete mellan flera aktörer som tex drivmedelsindustrin, bilindustrin och inte minst alla konsumenter. Därutöver krävs ett tydligt regelverk från lagstiftande församlingar i både Sverige och utomlands.

Ursprungligt oljefält

2015 adderade vi information om ursprungligt oljefält som råoljan kommer ifrån för att ytterligare öka transparensen av våra information. Det är ett litet steg men ett ytterligare steg på vägen. 2016 är det följande oljefälten som vår råolja kommer ifrån: Dansk Blend (DUC), Gullfaks Blend, Oseberg, Ekofisk, Statfjord, Siri-1, Arne South och Kaliningrad.

Energimyndigheten är en kontrollfunktion

Redovisningen följer Energimyndighetens krav på innehåll och uppställning. Rapporteringen sker en gång per år. Nuvarande översikt avser 2016.

Energimyndigheten arbetar med reglering och tillsyn enligt regelverk som berör flytande biobränslen, biodrivmedel och drivmedel i stort. Regelverken härstammar från två EU-direktiv, Förnybartdirektivet och Bränslekvalitetsdirektivet. Direktiven kallas även för RED (Renewable Energy Directive) och FQD (Fuel Quality Directive).

Direktiven har införts i svensk lagstiftning bland annat genom Lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och Drivmedelslagen. Hållbarhetslagen inför krav angående ett antal hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Hållbarhetslagen ska säkerställa att biodrivmedel och flytande biobränslen som används i Sverige uppfyller angivna krav på hållbarhet i odling, transport, produktion och distribution.

Drivmedelslagen innehåller bränslespecifikationer samt ålägger rapporteringsskyldiga företag med krav om bland annat rapportering angående levererade volymer, växthusgasutsläpp och ursprung. Mer information finns att läsa på www.energimyndigheten.se/hbk

Vi ställer tuffa krav på oss själva

Vår ägare, St1, är en liten aktör på den internationella marknaden men menar att om vi ställer krav på oss själva och våra leverantörer kan vi få en allt större transparens rörande produkternas ursprung. Talesättet att varje resa börjar med ett första steg stämmer i allra högsta grad på denna resa. Första steget handlar om att börja med att redovisa den data vi själva har tillgång till idag. Förhoppningen är att på detta sätt, steg för steg, kunna öka informationen.  

Shells ursprungsinformation

Vi har tagit fram en dekal som finns på pumparna på våra stationer. Dekalen upplyser om att det finns ursprungsinformation att fördjupa sig i på hemsidan. Eftersom drivmedelsprodukterna är flytande går de inte att märka som en fysisk produkt. Vi har därför valt att benämna våra produkters ursprung som ursprungsinformation.