Ursprungsinformation av Shells produkter för 2017

När det gäller t ex mat och kläder är det en självklarhet att vi vet varifrån det vi köper kommer ifrån. Shell var tillsammans med ägarbolaget St1 det första drivmedels- och energibolaget som införde information om ursprung.

Vi driver på för att flytta fram gränserna och utvecklingen mot förnybara bränslen. Vår ägare har en tydlig vision, St1 ska vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Det innebär att vi succesivt ökar andelen bioprodukter och att vi långsiktigt har som mål att avskaffa de fossila produkterna helt och hållet. För att öka kunskapen och bidra till en positiv utveckling ligger vi också i täten för transparens när det gäller drivmedel, bränslen och andra energirelaterade produkter.

Regeringen har beslutat att införa en miljömärkning* för drivmedel och har överlåtit på Energimyndigheten att besluta om hur den skall se ut. I avvaktan på regelverk för märkningen redovisar vi därför vår information så tydligt vi bara kan för att du som kund ska kunna se varifrån råolja, drivmedel, komponenter och bioprodukter kommer ifrån – oavsett om vi köper in färdiga produkter på världsmarknaden eller processar själva i vårt raffinaderi i Göteborg. När du väljer St1 vill vi helt enkelt att du ska kunna göra det av fler skäl än priset.

*I förarbeten till regelverket talas om "märkning på pumpen", och att konsumenten i realtid skall informeras om vilka komponenter produkten innehåller och var dessa kommer ifrån. Eftersom drivmedel är flytande produkter som tillverkas och blandas i raffinaderi, på depåer, transporter som sammantaget utgör en komplicerad infrastruktur är det inte möjligt att informera om pumpens exakta innehåll men sammantaget för hela verksamheten. En enkel liknelse är när du köper s.k. "grön el". El i elnätet och i ditt vägguttag går inte att särskilja var den kommer, men om du köper "grön el" säkerställer elbolaget att de producerar eller köper motsvarande mängd el som är baserad på hållbar och miljövänlig tillverkning. Därför kommer du även i framtiden att få den bästa översikten vid läsning på vår hemsida. 

Var kommer produkterna ifrån?

När du väljer att vara kund hos Shell kan du också göra valet utifrån att du vet varifrån produkterna som tillverkas och köps in härstammar.

Den övervägande delen av de fossila bränslen kommer från våra grannländer Norge och Danmark. Bioprodukterna kommer från många olika länder och innehåller många olika typer av komponenter som dels härstammar från växtriket och dels från restprodukter som är förnybara.
De biobränslen som finns i Shells drivmedel är bland andra etanol, som är huvudbeståndsdel i E85, men även finns låginblandad i standardbensin. Dessutom finns andra biokomponenter i bensin och diesel. ETBE finns i bensin för att höja oktantalet och tillverkas av etanol. I diesel finns HVO och FAME, där det senare exempelvis kan utvinnas ur rapsolja.

Ursprunget till alla våra importerade råvaror under 2017 ser ut så här

 

 

Råolja ursprungsland rapporteras ovan i röd färgskala. Bioprodukters ursprungsland redovisas med grön bakgrundsplatta.*

Merparten av drivmedlen har tillverkats på vårt raffinaderi i Göteborg. En viss del av raffinaderiets drivmedelsproduktion har exporterats och vissa kompletterande drivmedelsvolymer har köpts från andra producenter. I denna redovisning har den fossila andelen av våra drivmedel redovisats utifrån de råoljor som vårt raffinaderi använde under 2017.

*Övriga länder (vart och ett stod för <1 % av totala volymen) är: Belgien, Finland, Italien, Irland, Nederländerna, Nya Zeeland, Spanien, Sverige, Ungern, USA, och Österrike.

Fördelning fossilt och förnybart

Vårt ihärdiga arbete att reducera andelen fossila produkter och öka de förnybara sker succesivt. Bioprodukterna stod under 2017 för 24,9%.

Vad som också är viktigt är att de bioprodukter som ersätter är långsiktigt hållbara , spårbara, certifierade och uppfyller svensk lagstiftning. Därmed kommer de att bidrar till fossil koldioxidreduktion som är det övergripande målet.

 

Vår ursprungsinformation är ett av flera sätt att öka medvetenheten som bidrar till utvecklingen från fossilt till biodrivmedel och att få mer hållbara och klimateffektiva biodrivmedel. Resan mot fossilfria drivmedel har börjat och det är långt kvar till 100 %. Här krävs gemensamt arbete mellan flera aktörer som tex drivmedelsindustrin, bilindustrin och inte minst alla konsumenter. Därutöver krävs ett tydligt regelverk från lagstiftande församlingar i både Sverige och utomlands.

Vår ursprungsinformation är ett av flera sätt att öka medvetenheten som bidrar till utvecklingen från fossilt till biodrivmedel och att få mer hållbara och klimateffektiva biodrivmedel. Resan mot fossilfria drivmedel har börjat och det är långt kvar till 100 %. Här krävs gemensamt arbete mellan flera aktörer som tex drivmedelsindustrin, bilindustrin och inte minst alla konsumenter. Därutöver krävs ett tydligt regelverk från lagstiftande församlingar i både Sverige och utomlands.

 

Energimyndigheten är en kontrollfunktion

Redovisningen av ursprung följer Energimyndighetens krav på innehåll och uppställning. 
Rapporteringen sker en gång per år. Nuvarande översikt avser 2017.

Energimyndigheten arbetar med reglering och tillsyn enligt regelverk som berör flytande biobränslen, biodrivmedel och drivmedel i stort. Regelverken härstammar från två EU-direktiv, Förnybartdirektivet och Bränslekvalitetsdirektivet. Direktiven kallas även för RED (Renewable Energy Directive) och FQD (Fuel Quality Directive).

Direktiven har införts i svensk lagstiftning bland annat genom Lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och Drivmedelslagen. Hållbarhetslagen inför krav angående ett antal hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Hållbarhetslagen ska säkerställa att biodrivmedel och flytande biobränslen som används i Sverige uppfyller angivna krav på hållbarhet i odling, transport, produktion och distribution.

Drivmedelslagen innehåller bränslespecifikationer samt ålägger rapporteringsskyldiga företag med krav om bland annat rapportering angående levererade volymer, växthusgasutsläpp och ursprung.

Mer information finns att läsa på www.energimyndigheten.se/hbk

 

Vi ställer tuffa krav på oss själva

Vår ägare, St1, är en liten aktör på den internationella marknaden men menar att om vi ställer krav på oss själva och våra leverantörer kan vi få en allt större transparens rörande produkternas ursprung. Talesättet att varje resa börjar med ett första steg stämmer i allra högsta grad på denna resa. Första steget handlar om att börja med att redovisa den data vi själva har tillgång till idag. Förhoppningen är att på detta sätt, steg för steg, kunna öka informationen.

Shells ursprungsinformation

Vi har tagit fram en dekal som finns på pumparna på våra stationer. Dekalen upplyser om att det finns ursprungsinformation att fördjupa sig i på hemsidan. Eftersom drivmedelsprodukterna är flytande går de inte att märka som en fysisk produkt. Vi har därför valt att benämna våra produkters ursprung som ursprungsinformation.